Kortlægning af værdikæden begynder helt naturligt med kortlægning af affald. Denne kortlægning giver indsigt, i hvilke materialer der indgår i jeres affald, og hvilke udfordringer der er knyttet til affaldet i forhold til fx genanvendelse. Kortlægning af de værdikæder, der er knyttet til affaldet, giver indsigt i, hvem der kan være med til at løse udfordringerne og hvordan.

Kortlægningen af de eksterne aktører i værdikæden for emballage af medicinsk udstyr tog udgangspunkt i denne overordnede forståelse af værdikæden:

Udgangspunktet var i første omgang at identificere leverandørerne af de varer, som resulterede i det plastemballageaffald, der blev identificeret i kortlægningen.

På ca. 50 % af plastemballagen var det muligt at identificere leverandøren. Der blev i alt registreret knap 160 forskellige leverandører. De største leverandører af plastemballageaffald målt på vægt var disse fem virksomheder:

Fordeling af leverandører

Producent % af total plastmængde
Mölnlycke Health Care og Barrier 10 %
Baxter AG og Gambro 10 %
ONEMED medicare og Evercare 3 %
B Braun 3 %
Bechter Dickinson 2 %
152 andre samt ukendte producenter 59 %
Plast total 100 %

De største direkte leverandører af plastemballage er globale virksomheder.

For at kortlægge også lokale aktører og andre aktører end leverandørerne af medicinsk udstyr blev det daværende Væksthus i Region Midtjylland samt Plastindustriens og Medicoindustriens brancheforeninger kontaktet. AUH’s nuværende samarbejdspartere inden for affaldsbortskaffelse og deres kolleger blev ligeledes kontaktet.

I forhold til affaldsaftagere, havde AUH på tidspunktet for kortlægningen aftale med Marius Pedersen for afhenting af dagrenovation, som en stor del af den usorterede plast ville blive bortskaffet til. I forhold til den plast som allerede blev udsorteret, nemlig LDPE, havde AUH på det tidspunkt aftale med Stena Recycling. I 2016 blev plasten opmagasineret af Stena tæt på Aarhus og herfra sendt videre til genanvendelse på tyske anlæg.

Der er således tale om en kompleks værdikæde med mange store globale spillere, et regionalt sygehus i Danmark og nationale/skandinaviske affaldstransportører uden direkte kontrol over genanvendelsesleddet.

Brancheinitiativ

AUH havde allerede en række internationale kontakter, hos bl.a. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson er engageret i Healthcare Plastic Recycling Council (HPRC), som er en global teknisk koalition af store medicovirksomheder, som arbejder for øget genanvendelse af

Herover: Video med Dominika Domanska fra Johnson & Johnson

Med udgangspunkt i kortlægningen af plastemballageaffaldet, og forståelsen af at globale virksomheder var en væsentlig del af værdikæden, var det oplagt at tage fat i dette brancheinitiativ. HPRC organiserede netop en række af de virksomheder, som var en del af AUH’s værdikæde, og de havde gennem deres medlemskab i HPRC tilkendegivet interesse for at arbejde med genanvendelse af plast inden for sundhedssektoren.

www.hprc.org

To af de globale virksomheder på kortlægningens liste over de fem største leverandører af plastemballageaffald viste sig også at være med i HPRC, nemlig Baxter og Becter Dickinson. I efteråret 2016 ønskede HPRC at etablere en europæisk afdeling af koalitionen. Aarhus Universitetshospital blev i kraft af projektet inviteret med i denne proces og til at være medlem af koalitionen ’Healthcare Facility Advisory Board’, hvor en række store amerikanske hospitalskæder som Kaiser Permanente deltager.

Denne direkte kontakt til en brancheorganisation med flere af de globale medicotekniske virksomheder har haft stor betydning for projektets gennemslagskraft og åbnet mange døre og muligheder for formidling og dialog om projektet undervejs. Det har været afgørende for at nå de resultater, projektet har opnået.

På grundlag af kortlægningen og deltagelsen i HPRC blev en bruttoliste af relevante aktører i værdikæden etableret.

Med udgangspunkt i bruttolisten og i samarbejde med HPRC blev alle relevante aktører inviteret til en to-dages workshop i april 2017 i Aarhus. Formålet med workshoppen var identificere udfordringer og muligheder for at anvende cirkulære principper i hele værdikæden for hospitalsemballageplast. Workshoppen blev også startskuddet for arbejdet med innovation og udvikling af modellen for værdikædesamarbejde, som udgør de efterfølgende faser i projektet.

Du kan se invitationen til workshoppen her (pdf)

Du kan se programmet for workshoppen her (pdf)