Brug stikprøver til at kortlægge plastsammensætningen

I november 2016 foretog AUH en stikprøveundersøgelse. Ni afdelinger blev bedt om at sortere ren plast ud fra dagrenovation i 48 timer. Den udsorterede plast blev herefter vejet og analyseret. I alt blev 90 kg plast analyseret svarende til en mængde dagrenovation på 500 kg. Resultaterne fra stikprøven svarer stort set til en større undersøgelse på Stanford Hospitals and Clinics fra 2013 og en mindre hollandsk undersøgelse.

Læs mere om kortlægningen på AUH

Hent database til systematisering af jeres kortlægning

Plasttyper fundet i kortlægning

Prøven viste, at der relativt let kan indsamles store mængder ren emballageplast fra operationsstuer og andre områder, hvor der er forholdsvist kontrollerede omgivelser, som fx Hospitalsapoteket og Intensiv Præparationen. Men også at det var vanskeligt at holde fokus på plastsortering i områder, hvor der er mange vågne patienter og pårørende som fx sengeafdelinger.

Min 40 % af plasten kunne ikke identificeres

Prøven viste, at ca. 40 % (den blå del af lagkagefiguren nedenfor) af plastemballagen ikke kunne identificeres (’ukendt plast’). Dels fordi plastemballage ikke er mærket, så man kan se, hvad den er lavet af. Dels fordi meget af plasten består af laminater, som er flere slags plast, der er smeltet sammen for at opnå særlige egenskaber. Det kan fx være egenskaber, der bidrager til at bevare de emballerede produkters sterilitet. Laminater kan ikke genanvendes mekanisk, men der eksperimenteres med andre former for genanvendelse. Disse teknologier er foreløbigt ikke på et kommercielt niveau.

Ca. 25 % af emballageplasten består af LDPE

Ca. 25 % af den rene plastemballage er LDPE (den orange del af lagkagefiguren nedenfor). Det er positivt, fordi det er en plasttype, som kan genanvendes. LDPE findes bl.a. som transportfilm rundt om paller og som plastlaget i mange sterilpakninger. Transportplast rundt om paller er forholdsvis let at indsamle, og det sker allerede i et vist omfang.

Plastemballageaffald fra hospitaler består af mange slags plast

I prøven fra Aarhus Universitetshospital blev der fundet 16 forskellige polymerer og kombinationer af polymerer. De mange forskellige plasttyper og kombinationer af plast betyder, at det ikke er muligt samlet at sende hele plastemballagen direkte til genanvendelse.

Forskellige plasttyper har forskellig kemisk opbygning og smeltningspunkt. Det gør det svært at genanvende plasttyperne sammen, fordi kvaliteten falder pga. tab i plastens egenskaber. En plastemballage kan både bestå af en eller flere plasttyper, samt forskellige tilsætningsstoffer, f.eks. UV-beskyttelse, blødgørere og farve.